One’s first love is always perfect until one meets one’s second love.

Elizabeth Aston

 
 
 
 
 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt