Con người là tập hợp những nỗ lực của chính mình.

S.Young

 
 
 
 
 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt