A lot of parents will do anything for their kids except let them be themselves.

Bansky

 
 
 
 
 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt