Love is hard to get into, but even harder to get out of.

Unknown

 
 
 
 
 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt