Thất bại lớn nhất là thất bại trong việc cố gắng.

William A. Ward

 
 
 
 
 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt