We have more possibilities available in each moment than we realize.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt