A mere friend will agree with you but a real friend will argue."

Russian Proverb

 
 
 
 
 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt