The pure and simple truth is rarely pure and never simple.

Oscar Wilde

 
 
 
 
 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt