Love is like a glass door… sometimes you don’t see it, and it smacks you right in your face.

 
 
 
 
 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt