Để leo dốc cao, cần chầm chậm trước tiên.

Shakespeare

 
 
 
 
 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt