Bất hạnh là liều thuốc thử phẩm chất của con người.

Seneca

 
 
 
 
 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt