A book that is shut is but a block.

Thomas Fuller

 
 
 
 
 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt