A friend is someone who knows all about you and still loves you.

Elbert Hubbard

 
 
 
 
 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt