If you have never said "Excuse me" to a parking meter or bashed your shins on a fireplug, you are probably wasting too much valuable reading time.

Sherri Chasin Calvo

 
 
 
 
Vịnh Vạn Lý Trường Thành
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Điệp Luyến Hoa
Tập thơ Điệp Luyến Hoa: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
詠萬里長城
 
聽說長城萬里長
頭連東海尾西疆
幾千百萬勞動者
建築斯城鎮一方
 
Vịnh Vạn Lý Trường Thành
 
Thính thuyết Trường Thành vạn lý trường,
Đầu liên Đông hải vĩ Tây Cương.
Kỷ thiên bách vạn lao động giả,
Kiến trúc tư thành trấn nhất phương.
 
Dịch nghĩa
Nghe nói Trường Thành dài vạn dặm,
Đầu từ biển Đông, đuôi tới Tây Cương.
Hàng bao nhiêu trăm vạn người lao động,
Xây dựng nên thành này trấn một phương.
 
Vịnh Vạn Lý Trường Thành
 
Nghe nói Trường Thành dài vạn dặm,
Nối từ Đông hải tới Tân Cương.
Hàng bao nhiêu triệu người lao động,
Xây đắp thành này trấn một phương.