Love at first sight is often cured by a second look.

Love is sweet when it’s new, but sweeter when it’s true.

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Ví Von Về Bàn Tay
Tập thơ Trương Nam Hương: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tặng Huế của Hoài
 
Chụm năm ngón hóa Kinh thành
Thẳng lên hóa núi Ngự Bình thông reo
Chỉ tay mấy nhánh ngoằn ngoèo
Hóa sông Hương nước trong veo bốn mùa
Khum vào hóa nón Bài thơ
Mở ra buồm hứng gió lùa Thuận An
Uốn mềm tay hóa đò ngang
Chìa riêng ngón cái đa mang - hóa dầm
Giọt chuông Thiên Mụ rơi thầm
Đưa đây nỗi nhớ anh cầm, Huế ơi!