The smallest bookstore still contains more ideas of worth than have been presented in the entire history of television.

Andrew Ross

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Vấn Vương
Tác giả: Xuân Diệu
Tập thơ Xuân Diệu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh chả hiểu vì sao vấn vương
Nǎm nǎm, như mấy chục nǎm trường
Vẫn làn mắt ấy, làn môi ấy
Anh hãy còn thương, chẳng hết thương.