You will know that forgiveness has begun when you recall those who hurt you and feel the power to wish them well.

Lewis B. Smedes

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Vấn Hữu
Tác giả: Bạch Cư Dị
Tập thơ Bạch Cư Dị: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chủng lan bất chủng ngãi
Lan sinh ngãi diệc sinh
Căn cai tương giao trưởng
Hành diệp tương phụ vinh
 
Hương hành dữ xú diệp
Nhật dạ câu trưởng đại
Sừ ngãi khủng thương lan
Khái lan chủng tư ngãi
 
Lan diệc vị năng khái
Ngãi diệc vị năng trừ
Trầm ngâm ý bất quyết
Vấn quân: "hợp hà như?"
Dịch Nghĩa
Hỏi bạn
Trồng lan chứ không trồng ngãi
Thế mà lan mọc,ngãi cũng mọc
Rễ và mầm bám nhau lớn lên
Giò và lá tựa vào nhau tươi tốt
 
Giò thơm cùng lá hôi
Ngày đêm đều nảy nở
Dẫy ngãi đi thì sợ lan chột
Tưới cho lan thì sợ ngãi tốt
 
Thế rồi lan cũng chưa tưới được
Mà ngãi cũng chưa dẫy đi
Ngẫm nghĩ hoài không thể quyết định
Hỏi bạn: "Nên làm thế nào cho phải?"
Dịch Thơ
Trồng lan chẳng trồng ngãi
Lan lên,ngãi cũng lên
Rễ mầm chằng chịt lớn
 
Giò lá tốt tươi chen
Giò thơm lẫn lá hôi
Cùng lớn từng ngày một
Dẫy lan sợ ngãi hư
 
Tưới lan e ngãi tốt
Lan kia chưa thể tưới
Ngãi nọ cũng khôn đào
Ngẫm nghĩ phân vân mãi
Hỏi anh: "Phải thế nào?"
Lê Nguyễn Lưu dịch