Fiction reveals truths that reality obscures.

Jessamyn West

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Uống Ly Rượu
Tác giả: Bùi Giáng
Tập thơ Bùi Giáng: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Uống ly rượu cuối cùng này
Gẫm bao ngày tháng đã dày công phu
Công lao dai dẳng trầm phù
Xiết bao tuế nguyệt đắp bù tháng năm
Đền bù xiết kể bao lăm
Đáp đền muôn một trăm năm dại khờ
Khờ như dại , dại như thơ
Dại không biết thẹn trơ trơ điên cuồng
Tuổi giờ đã xế bóng buông
Xế chiều đủng đỉnh không buồn không vui
Chỉ nghe tim máu sụt sùi
Từng từng tưởng niệm nửa vui nửa buồn
Đi về mộng mỵ một muôn
Còn nghe rớt hột mưa nguồn đầu hoa
( trích tập thơ Như Sương trang 38 )