"Tell me what you read and I'll tell you who you are" is true enough, but I'd know you better if you told me what you reread.

François Mauriac

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Trǎng Sáng
Tác giả: Xuân Diệu
Tập thơ Xuân Diệu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh đứng cửa sổ trước
Thấy cành gió đưa nhau
Anh đứng cửa sổ sau
Thấy cây long não sáng
 
Biết là trǎng giữa cỏ
Rải những cọng rơm vàng
Biết là trǎng trên trời
Đang rắc hoa liền cánh.
 
Những khi em ở gần
Hai ta vui ngày tháng
Anh mải thơ quên trǎng.
Em nhắc anh:"Trǎng sáng"
 
Anh bồi hồi vui sướng
Hiểu tình em vẫn đầy
Vẫn nhớ trǎng hò hẹn
Vẫn một vầng đắm say.
 
Nay em đang ở xa
Anh nhắc em : "Trǎng sáng"
Anh gọi em: "Trǎng ngà"
Đứng bồi hồi canh vắng