No man can be called friendless who has God and the companionship of good books.

Elizabeth Barrett Browning

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Tích Quang Âm - 惜光陰
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
惜光陰
 
蒼天有意挫英雄
八月消磨梏桎中
尺壁寸陰真可惜
不知向口出牢籠
 
Tích quang âm
 
Thương thiên hữu ý tỏa anh hùng,
Bát nguyệt tiêu ma cốc trất trung;
Xích bích thốn âm chân khả tích,
Bất tri hà nhật xuất lao lung.
 
Tiếc ngày giờ
 
Trời xanh cố ý hãm anh hùng,
Cùm xích tiêu ma tám tháng ròng;
Tấc bóng nghìn vàng, đau xót thực,
Bao giờ thoát khỏi chốn lao lung?
Chú thích
Bài thơ này lấy ý từ một câu trong bài thơ nổi tiếng Chí thành thông thánh của nhà chí sĩ Phan Chu Trinh làm năm 1905, nhằm thức tỉnh sĩ phu hưởng ứng phong trào Duy Tân cứu nước.