For friends... do but look upon good Books: they are true friends, that will neither flatter nor dissemble.

Francis Bacon

 
 
 
 
Thuở Đầu Dòng
Tác giả: Lê Đạt
Tập thơ Lê Đạt: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh dắt em đến cửa tình yêu
Mùa nhỏ xưa
Mẹ dắt đến trường
Bài học vỡ lòng tuổi chớm
 
Trang vắng mưa đêm về sớm
Heo may rải đồng giấy non
Anh vực tay em
Be bé nét đòng
Ai có biết lòng mẫu tự?
 
Khuôn trắng
Chờ xem mặt chữ
Gió se se hoa trinh nữ thẹn thùng
Thuở đầu dòng
Đầu nhớ
Đầu trông.