An ordinary man can... surround himself with two thousand books... and thenceforward have at least one place in the world in which it is possible to be happy.

Augustine Birrell

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Thu Cảm - 秋感
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Băng Thanh & Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
秋感
 
熊到山峰晚十點
蟲聲断續慶秋來
囚人不管秋來未
只管囚籠何時開
 
去歲秋初我自由
今年秋首我居囚
倘能裨益吾民族
可說今秋值去秋
 
Thu cảm
 
Hùng đáo sơn phong vãn thập điểm,
Trùng thanh đoạn tục khánh thu lai;
Tù nhân bất quản thu lai vị,
Chỉ quản tù lung hà thời khai.
 
Khứ tuế thu sơ ngã tự do,
Kim niên thu thủ ngã cư tù;
Thảng năng tì ích ngô dân tộc,
Khả thuyết kim thu trị khứ thu.
 
Cảm xúc mùa thu
 
Bắc Đẩu mười giờ ngang đỉnh núi,
Dế kêu khoan nhặt đón mừng thu;
Thân tù đâu thiết thu sang chửa,
Chỉ thiết hôm nao mở cửa tù.
 
Năm ngoái đầu thu ta tự do,
Năm nay thu đến ta trong tù;
Ví bằng giúp ích cho dân tộc,
Thu trước thu này, há kém nhau.