With compassion you can die for other people, like the mother who can die for her child. You have the courage to say it because you are not afraid of losing anything, because you know that understanding and love is the foundation of happiness. But if you have fear of losing your status, your position, you will not have the courage to do it.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
Thơ Ở Du Và Chó Xù
Tác giả: Du Tử Lê
Tập thơ Du Tử Lê: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Cho con một góc mộ phần
Cõi an vui rất cận gần với cha
Cho con một góc mù loà
Trái cây nhân thế chát lè môi non
Cho con một chút núi sông
(chút thôi cũng đã buồn muôn năm rồi)
Cho con một mảnh giấy rời
Vẽ nhăng vẽ cuội. Vẽ người giống ma
Cho con một chút quê nhà
Ngắm xong gấp lại. Vứt ra ngoài đường
Cho con một chút điên cuồng
Con chim gẫy cánh còn thương lối về.