I love to lose myself in other men's minds.... Books think for me.

Charles Lamb

 
 
 
 
Thính Biên Hồng
Tác giả: Bạch Cư Dị
Tập thơ Bạch Cư Dị: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Kinh phong xuy khởi tái hồng quần
Bán nhập bình sa bán nhập vân
Vị vấn Chiêu Quân nguyệt hạ thính?
Hà như Tô Vũ tuyết trung văn?
Dịch Nghĩa
Nghe tiếng chim hồng nơi biên giới
Cơn gió dữ thổi bạt đàn chim hồng ngoài ải
Một nửa sà xuống bãi cát bằng,một nửa vào mây
Hỏi thử Chiêu Quân nghe thấy gì dưới trăng?
Và Tô Vũ nghe ra sao ở trong xứ tuyết?
Dịch Thơ
Gió bạt chim hồng phía ải bay
Nửa sa bãi cát,nửa vào mây
Chiêu Quân dưới trăng nghĩ sao nhỉ?
Tô Vũ nghe trong tuyết có hay?
Lê Nguyễn Lưu dịch