To acquire the habit of reading is to construct for yourself a refuge from almost all the miseries of life.

W. Somerset Maugham

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Thế Nạn Hữu Mẫn Tả Báo Cáo - 替難友們寫報告
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
替難友們寫報告
 
同舟共濟義難辭
替友編修報告書
奉此等因今始學
多多博得感恩詞
 
Thế nạn hữu mẫn tả báo cáo
 
Đồng chu cộng tế nghĩa nan từ,
Thế hữu biên tu báo cáo thư;
"Phụng thử", "đẳng nhân" kim thủy học,
Đa đa bác đắc cảm ân từ.
 
Viết hộ báo cáo cho các bạn tù
 
Cùng hội cùng thuyền nên phải giúp,
Viết thay báo cáo dám từ nan;
"Chiểu theo", "thừa lệnh" nay vừa học,
Đã được bao lời bạn cảm ơn.