To sit alone in the lamplight with a book spread out before you, and hold intimate converse with men of unseen generations - such is a pleasure beyond compare.

Kenko Yoshida

 
 
 
 
Thất Cửu
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Xuân Thuỷ
Tập thơ Xuân Thuỷ: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
七九
 
人未五旬常嘆老,
我今七九正康強。
自供清淡精神爽,
做事從容日月長。
 
Thất cửu
 
Nhân vị ngũ tuần thường thán lão,
Ngã kim thất cửu chính khang cường.
Tự cung thanh đạm tinh thần sảng,
Tố sự thung dung nhật nguyệt trường.
 
Sáu mươi ba tuổi
 
Chưa năm mươi đã kêu già,
Sáu ba mình vẫn nghĩ là đương trai.
Sống quen thanh đạm nhẹ người,
Việc làm tháng rộng ngày dài ung dung.