Những trận chiến lớn nhất chính là những trận chiến trong tâm trí chúng ta.

Jameson Frank

 
 
 
 
Thái Hàng Lộ
Tác giả: Bạch Cư Dị
Tập thơ Bạch Cư Dị: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Thái Hàng chi lộ năng tồi xa
Nhược tỉ quân tâm thị thản đồ
Vu Giáp chi thủy năng phúc chu
Nhược tỉ quân tâm thị an lưu.
 
Quân tâm hiếu ố khổ bất thường
Hiếu sinh mao vũ,ố sinh sang
Dữ quân kết phát vị ngũ tải
Khởi kỳ Ngưu Nữ vi Sâm Thương!
 
Cổ xưng sắc suy tương khí bội,
Đương thì mĩ nhân do oán hối
Hà huống như kim loan kính trung
Thiếp tâm vị cải,quân tâm cải!
 
Vị quân huân y thường,
Quân văn lan xạ bất hinh hương.
Vị quân thịnh dung sức,
Quân khan châu thúy vô nhan sắc.
 
Hành lộ nan! Nan trùng trần.
Nhân sinh mạc tác phụ nhân thân
Bách niên khổ lạc do tha nhân.
Hành lộ nan! Nan ư sơn,nan ư thủy.
 
Bất độc nhân gia phu dữ thê,
Cận đại quân thần diệc như thử!
Quân bất kiến :
Tả nạp ngôn,hữu nạp sử,
 
Triêu thừa ân,mộ tứ tử.
Hành lộ nan!
Bất tại thủy,
Bất tại sơn,
Bất tại nhân tình phản phúc gian!
Dịch Nghĩa
Đường núi Thái Hàng có thể làm đổ gãy xe
So với lòng chàng,vẫn là đường bằng phẳng.
Dòng nước Vu Giáp có thể lật chìm thuyền
So với lòng chàng,vẫn là dòng sông êm ả.
 
Lòng chàng yêu ghét khốn nỗi không thường
Yêu,coi như lông cánh;ghét,coi như ghẻ lở.
Kết tóc cùng chàng chưa được năm năm,
Sao đã đến lúc Ngưu Nữ thành ra Sâm Thương?
 
Người xưa nói khi sắc đẹp tàn phai thì rẫy bỏ,
Huống chi ngày nay trong tấm gương loan
Lòng em chưa mà lòng chàng thay đổi!
Vì chàng xông hương quần áo,
 
Chàng nghe lan xạ chẳng thơm tho gì!
Vì chàng chải chuốt hình dung,
Chàng trông châu thúy chẳng đẹp đẽ gì!
Đường đi khó! Khó tỏ bày!
 
Trong đời chớ làm thân đàn bà,
Sướng khổ trăm năm đều do tay người khác.
Đường đi khó!Khó hơn núi!Khó hơn nước!
Chẳng riêng gì vợ chồng ở trong nhà
 
Mà vua tôi gần đây cũng thế thôi!
Anh chẳng thấy :
Trái dâng lời,phải dâng sử,
Sớm ban ơn,chiều bắt chết.
Đường đi khó : Không ở nước,không ở núi,
Không ở chỗ lòng người tráo trở...
Dịch Thơ
Đường Thái Hàng lật gãy được xe
So lòng chàng đường còn bằng phẳng.
Nước Vu Giáp đánh đắm được thuyền
So lòng chàng sông còn bình lặng.
 
Lòng chàng yêu ghét thật khôn lường
Yêu cho sung sướng,ghét tai ương
Lấy chàng chưa được năm năm trọn
Đâu ngờ Ngưu Nữ hóa Sâm Thương!
 
Xưa bảo sắc tàn thì bỏ chối
Bấy giờ người đẹp còn hờn dỗi.
Huống chi bây giờ ngó gương loan
Lòng em chưa đổi,lòng chàng đổi.
 
Vì chàng xông y thường
Chàng nghe lan xạ chẳng mùi hương.
Vì chàng lo trang điểm
Chàng chê thúy châu không kiều diễm.
 
Đường đi khó! Khó tỏ bày!
Chớ làm phận gái trên đời này
Sướng khổ trăm năm kẻ khác xoay!
Đường đi khó! Khó hơn non! Khó hơn nước!
 
Chẳng cứ vợ chồng chốn buồng the
Bây giờ vua tôi cũng một bè
Anh chẳng thấy :
Trái dâng lời,phải chép sử.
Sáng ban ơn,chiều xử tử.
Đường đi khó! Không ở nước! Không ở non
Không ở lòng người hay tráo trở.
Người dịch Lê Nguyễn Lưu