A truly good book teaches me better than to read it. I must soon lay it down, and commence living on its hint.... What I began by reading, I must finish by acting.

Henry David Thoreau

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Tha Tưởng Đào - 他想逃
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
他想逃
 
一心只想自由境
揜命跳車他走開
可惜他跑半里許
又被警兵捉回來
 
Tha tưởng đào
 
Nhất tâm chỉ tưởng tự do cảnh,
Yểm mệnh khiêu xa tha tẩu khai;
Khả tích tha bào bán lý hử,
Hựu bị cảnh binh tróc hồi lai!
 
Anh ấy muốn trốn
 
Tự do anh ấy hằng mong mỏi,
Liều mạng đâm nhào nhảy xuống xe;
Rủi quá chạy đâu chừng nửa dặm,
Bị ngay cảnh sát bắt lôi về!