That is a good book which is opened with expectation and closed with profit.

Amos Bronson Alcott

 
 
 
 
Tảo - 早
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân & Xuân Thuỷ
Tập thơ Xuân Thuỷ: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
 
太陽每早從牆上
照著龍門門未開
籠裡現時還黑暗
光明卻已面前來
 
早起人人爭獵虱
八鐘響了早餐開
勸君且吃一個飽
否極之時必泰來
 
Tảo
 
Thái dương mỗi tảo tòng tường thượng
Chiếu trước lung môn môn vị khai
Lung lý hiện thời hoàn hắc ám
Quang minh khước dĩ diện tiền lai.
 
Tảo khởi nhân nhân tranh liệp sắt
Bát chung hưởng liễu tảo xan khai
Khuyến quân thả ngật nhất cá bão
Bĩ cực chi thì tất thái lai.
 
Buổi sớm
 
Đầu tường sớm sớm vầng dương mọc,
Chiếu cửa nhà lao, cửa vẫn cài;
Trong ngục giờ đây còn tối mịt,
Ánh hồng trước mặt đã bừng soi.
 
Sớm dậy, người người đua bắt rận,
Tám giờ chuông điểm, bữa ban mai;
Khuyên anh hãy gắng ăn no bụng,
Bĩ cực rồi ra ắt thái lai.