Nhiều sự thất bại trên đời là do người ta không nhận ra người ta đang ở gần thành công đến mức nào khi họ từ bỏ.

Thomas Edison

 
 
 
 
Tặng Võ Công
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Điệp Luyến Hoa
Tập thơ Điệp Luyến Hoa: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
贈武公
 
千里公尋我
百感一言中
事民願盡孝
事國願盡忠
公來我欣喜
公去我思公
贈公只一句
抗戰必成功
 
Tặng Võ công
 
Thiên lý công tầm ngã
Bách cảm nhất ngôn trung
Sự dân nguyện tận hiếu
Sự quốc nguyện tận trung
Công lai ngã hân hỉ
Công khứ ngã tư công
Tặng công chỉ nhất cú:
Kháng chiến tất thành công.
 
Tặng cụ Võ Liêm Sơn
 
Ngàn dặm anh tìm tôi
Cảm xúc một lời trong
Việc dân nguyện tận hiếu
Việc nước nguyện tận trung
Anh đến tôi mừng rỡ
Anh về tôi nhớ nhung.
Tặng anh chỉ một câu:
"Kháng chiến ắt thành công".
 
1948
 
Bài thơ cụ Võ Liêm Sơn trả lời Hồ chủ tịch (hoạ nguyên vận):
 
逢君喜公健
戰事百忙中
對話惟軍國
相期在孝忠
雄才源不勢
大道本為公
相見重來日
抗戰已成功
 
Phùng công hỉ công kiện
Chiến sự bách mang trung
Đối thoại duy quân quốc
Tương kỳ tại hiếu trung
Hùng tài nguyên bất thế
Đại đạo bản vi công
Tương kiến trùng lai nhật
Kháng chiến dĩ thành công.
 
Bản dịch của Đào Duy Anh (từng là học trò của cụ Võ ở Huế):
 
Gặp ông mừng ông khỏe
Trăm mối bận bình phong
Trò chuyện vì Dân, Nước
Hẹn hò ở Hiếu, Trung
Tài hùng nguyên rất hiếm
Đạo lớn vốn đều chung
Gặp nhau ngày trở lại
Kháng chiến đã thành công.