Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Tặng Toàn Quyền Đờ-cu
Tác giả: Hồ Chí Minh
Tập thơ Hồ Chí Minh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Non nước Rồng Tiên rõ mịt mù
Lợi quyền phó mặc bố thằng cu
Đối dân Nam Việt thì lên mặt
Gặp bọn Phù Tang chí đội khu
Về Pháp, không cơm, e chết đói
Ở đây, hút máu, béo ni nu
Cũng như thống chế Pê-tanh vậy
Chú cứ cu cù được mãi ru!
 
11-8-1942