Freedom is not given to us by anyone; we have to cultivate it ourselves. It is a daily practice... No one can prevent you from being aware of each step you take or each breath in and breath out.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
Tặng Tiểu Hầu (Hải) - 贈小候(海)
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Đỗ Văn Hỷ
Tập thơ Đỗ Văn Hỷ: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
贈小候(海)
 
幼兒學也壯兒行
上忠黨國下忠民
儉勤勇感和廉正
無附梁公教育情
 
Tặng Tiểu Hầu (Hải)
 
Ấu nhi học dã, tráng nhi hành,
Thượng trung đảng, quốc, hạ trung dân;
Kiệm cần, dũng cảm hòa liêm chính,
Vô phụ Lương công giáo dục tình.
 
Tặng chú hầu (Hải)
 
Bé thì phải học, lớn thì hành,
Với dân, đảng, nước, dạ trung thành;
Kiệm cần, dũng cảm và liêm chính,
Chớ phụ ông Lương dạy dỗ mình.
Chú thích
Lương Hoa Thịnh, Trung tướng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục chính trị đệ tứ chiến khu ở Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây. Khi ông được thăng chức Tư lệnh phó mà Trương Phát Khuê làm Tư lệnh trưởng thì thiếu tướng Hầu Chí Minh thay ông làm Chủ nhiệm.