Love is as much of an object as an obsession, everybody wants it, everybody seeks it, but few ever achieve it, those who do will cherish it, be lost in it, and among all, never… never forget it.

Curtis Judalet

 
 
 
 
Tặng Thống Chế Pê-tanh
Tác giả: Hồ Chí Minh
Tập thơ Hồ Chí Minh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Vận mệnh Lang-sa lúc chẳng lành
Pê-tanh lão tướng hoá hôi tanh
Cúi đầu quỳ gối hàng quân Đức
Trợn mắt nhăn mày chửi nước Anh
Bán nước lại còn khoe cứu nước
Ô danh mà muốn được thơm danh
Già mà như chú, già thêm dại
Tiếng xấu muôn đời nhuốc sử xanh.
 
11-7-1942