Books can be dangerous. The best ones should be labeled "This could change your life."

Helen Exley

 
 
 
 
Tầm Hữu Vị Ngộ
Tác giả: Hồ Chí Minh
Tập thơ Hồ Chí Minh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
尋友未遇
 
千里尋君未遇君,
馬蹄踏碎嶺頭雲。
歸來偶過山梅樹,
每朵黃花一點春。
 
Tầm hữu vị ngộ
 
Thiên lý tầm quân vị ngộ quân,
Mã đề đạp toái lĩnh đầu vân.
Quy lại ngẫu quá sơn mai thụ,
Mỗi đoá hoàng hoa nhất điểm xuân.
 
Tìm bạn không gặp)
 
Nghìn dặm tìm anh chẳng gặp anh,
Đường về vó ngựa dẫm mây xanh.
Qua đèo chợt gặp mai đầu suối,
Đoá đoá vàng tươi xuân thắm cành.
 
Bài thơ đăng trên báo khoảng những năm 1970.