Always read something that will make you look good if you die in the middle of it.

P.J. O'Rourke

 
 
 
 
Rối Nước
Tập thơ Nguyễn Việt Chiến: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Những con rối nước xếp hàng
Trong điệu nhạc múa khải hoàn dưới ao
Cò cưa nhị trống lao xao
Trong đám kèn rước vua vào thủy cung
 
Ở miền đất chật dân đông
Rối phải xuống nước mới mong thành người
Ở vùng buôn ngược bán xuôi
Diễn trò như rối là người đó ư?
 
Những câu chuyện của ngàn xưa
Diễn bao Rối Tích đến giờ chửa xong