Books are a refuge, a sort of cloistral refuge, from the vulgarities of the actual world.

Walter Pater

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Quả Đức Ngục - 果德獄
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Huệ Chi
Tập thơ Huệ Chi: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
果德獄
 
監房也是小家庭
柴米油鹽自己營
每個籠前一個灶
成天煮飯與調羹
 
Quả Đức ngục
 
Giam phòng dã thị tiểu gia đình
Sài mễ du diêm tự kỷ doanh
Mỗi cá lung tiền nhất cá táo
Thành thiên chử phạn dữ điều canh.
 
Nhà lao Quả Đức
 
Nhà lao mà giống tiểu gia đình,
Gạo, củi, muối, dầu tự sắm sanh;
Trước mỗi phòng giam bày một bếp,
Suốt ngày lụi hụi với cơm canh.
Chú thích
Quả Đức là một huyện thuộc tỉnh Quảng Tây, trên lưu vực sông Hữu Giang, kế sau Điền Đông.