Nothing is worth reading that does not require an alert mind.

Charles Dudley Warner

 
 
 
 
Phỏng Khúc Phụ
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Đặng Thai Mai
Tập thơ Đặng Thai Mai: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
訪曲父
 
五月十九訪曲父
古松古廟兩依稀
孔家勢力今何在
只剩斜陽照古碑
 
Phỏng Khúc Phụ
 
Ngũ nguyệt thập cửu phỏng Khúc Phụ,
Cổ tùng, cổ miếu lưỡng y hy.
Khổng gia thế lực kim hà tại?
Chỉ thặng tà dương chiếu cổ bi.
 
Dịch nghĩa
Ngày mười chín tháng năm đến thăm Khúc Phụ,
Thông xưa, miếu cũ vẫn còn y nguyên.
Thế lực họ Khổng nay đâu rồi?
Chỉ còn ánh chiều tà chiếu bia cũ.
 
Thăm Khúc Phụ
 
Mười chín tháng năm thăm Khúc Phụ,
Miếu xưa vẫn dưới bóng tùng xưa.
Uy quyền họ Khổng giờ đâu nhỉ?
Lấp loáng bia xưa chút ánh tà.
 
(1965)