I have learned not to worry about love;

But to honor its coming with all my heart.

Alice Walker

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Phơi Phới
Tác giả: Tế Hanh
Tập thơ Tế Hanh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trời rộng phơi màu xanh mới tinh
 
Nắng trong trải ấm gió đưa tình
 
Như khi còn bé về bên ngoại
 
Hớn hở hồn tôi dõi mộng xinh.
 
Lần lượt bao nhiêu ý mến đời
 
Theo niềm phơi phới nở chơi vơi;
 
Thân buông tín cẩn trong tươi mát,
 
Đường mở hai tay đon đả mời.
 
Chân bước khoan thai giữa biếc hường
 
Và lòng vơ vẩn giữa yêu thương,
 
Cả hai không hẹn đều mang máng,
 
Biết có mùa xuân đợi cuối đường.