Trong chừng mực nào đó, chúng ta đôi khi phải chấp nhận những điều không như ý. Nhưng tuyệt đối không được từ bỏ niềm hy vọng.

Martin Luther King, Jr

 
 
 
 
Phân Thuỷ - 分水
Tác giả: Hồ Chí Minh
Tập thơ Trần Đắc Thọ: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
分水
 
每人分得水半盆
洗面烹茶各隨便
誰要洗面勿烹茶
誰要烹茶勿洗面
 
Phân thuỷ
 
Mỗi nhân phân đắc thuỷ bán bồn
Tẩy diện phanh trà các tuỳ tiện
Thuỳ yếu tẩy diện vật phanh tra
Thuỳ yếu phanh tra vật tẩy diện.
 
Chia nước
 
Mỗi người nửa chậu nước nhà pha,
Rửa mặt pha trà tự ý ta;
Ai muốn pha trà, đừng rửa mặt,
Ai cần rửa mặt, chớ pha trà.