Hãy xem mỗi trở ngại là một cơ hội.

Tiến sĩ Wayne Dyer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Phân Thuỷ - 分水
Tác giả: Hồ Chí Minh
Tập thơ Trần Đắc Thọ: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
分水
 
每人分得水半盆
洗面烹茶各隨便
誰要洗面勿烹茶
誰要烹茶勿洗面
 
Phân thuỷ
 
Mỗi nhân phân đắc thuỷ bán bồn
Tẩy diện phanh trà các tuỳ tiện
Thuỳ yếu tẩy diện vật phanh tra
Thuỳ yếu phanh tra vật tẩy diện.
 
Chia nước
 
Mỗi người nửa chậu nước nhà pha,
Rửa mặt pha trà tự ý ta;
Ai muốn pha trà, đừng rửa mặt,
Ai cần rửa mặt, chớ pha trà.