This will never be a civilized country until we expend more money for books than we do for chewing gum.

Elbert Hubbard

 
 
 
 
Ông Tiêìn Siþ Mõìi
Tập thơ Trần Tế Xương: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tiến sĩ khoa này ðỗ mấy ngýời?
Xem chừng hay chữ có ông thôi!
Nghe vãn mà gớm cho vãn nhỉ
Cờ biển vua ban cũng lạ ðời!