The walls of books around him, dense with the past, formed a kind of insulation against the present world and its disasters.

Ross MacDonald

 
 
 
 
Ơn Dưỡng Dục
Tác giả: Bảo Cường
Tập thơ Bảo Cường: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bốn phương con nguyện một lời
Tạ ơn cha mẹ một đời khổ đau
Dù cho nẻ lá, bạc lau
Lòng con một dạ ơn sâu đáp đền