If you love someone you would be willing to give up everything for them, but if they loved you back they’d never ask you to.

Anon

 
 
 
 
Nhóm Lửa
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Phan Văn Các
Tập thơ Phan Văn Các: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Lúc léo lắt bắt đầu nhóm lửa
Biết bao nhiêu là sự khó khăn
Chỉ đìu hiu một mảy gió xuân
Cũng lo sợ có khi tắt mất
Nghi ngút khói, mặc dầu thổi quạt
Che một bên lại tạt một bên
Khi lửa đà chắc chắn bén lên
Thì mưa gió chi chi cũng cháy
Mua lún phún, lửa càng nóng nảy
Gió càng cao, ngọn lửa càng cao
Núi rừng đều bén, cháy ào ào
Lửa nung đỏ cả trời sáng toé.
 
Việc cách mạng cũng là như thế
Bước ban đầu là bước gian nan
Nào đế quốc, mật thám, vua quan
Đề là lũ ra tay phá hoại
Hở một chút tức là thất bại
Sai một li là hại cho dân
Song khi cách mạng đã vững chân
Sẽ ồ ạt lan tràn khắp xứ
Sẽ vùn vụt như toà núi lửa
Sẽ ầm ầm như ngọn thuỷ trào
Sẽ kéo theo tất cả đồng bào
Sẽ đè bẹp cả loài lang sói
Lửa cách mạng sáng choang bờ cõi
Chiếu lên cờ độc lập, tự do!
 
1-8-1942