It often requires more courage to read some books than it does to fight a battle.

Sutton Elbert Griggs

 
 
 
 
Nhớ Thương
Tác giả: Hàn Mặc Tử
Tập thơ Hàn Mặc Tử: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trầm ngán nghê bay trong lãnh cung
Xuân thơm bối rối ngọt vô cùng
Ôi chao, Thánh thượng vô tâm quá,
Lòng thiếp buồn như một tấm nhung!
 
Ở đây châu báu vô tri hết (1)
Pho sách quần phương lộ ý nhiều
Hãy tìm cho được hoa cung cấm
Xem thử trong hoa có mỹ miều?
 
Ngoài kia xuân đã thắm duyên chưa?
Trời ở trong đây chẳng có mùa
Không có niềm trăng và ý nhạc
Có người cung nữ nhớ thương vua.
 
Đửng ai nhắc nhở đến xuân trong (2)
Vô số là xuân chiếm mọi lòng
Mỗi người đều có xuân riêng cả
Thiếp viết xuân lên mảnh lụa hồng.
Chú thích
(1)(2) Hai khổ thơ này in theo bản chép tay của Mai Đình