To read without reflecting is like eating without digesting.

Edmund Burke

 
 
 
 
Nguyễn Thị Kim Khóc Lê Chiêu Thống
Tập thơ Nguyễn Nhược Pháp: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
* Triều Lê Qui có nàng tiết liệt.
 
Nhà tan, nước mất, chàng đi thôi.
Thiếp nén lòng đau khóc nghẹn lời,
Chậm bước đành nương mình bóng Phật;
Màng tin trông ngóng nhạn chân trời.
Chuông đồng cảnh vắng, hồn mơ sảng,
Trăng lạnh, đêm sâu, cú đổ hồi.
Thê thảm chàng đi, về có vậy!
Thiếp chờ ai nữa? Hỡi chàng ôi!
 
[ 30-12-1932 ]