He fed his spirit with the bread of books.

Edwin Markham

 
 
 
 
Ngục Trung Sinh Hoạt - 獄中生活
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
獄中生活
 
每人各有一火爐
大大小小幾個鍋
煮飯煮茶又煮采
成天煙火沒時無
 
Ngục trung sinh hoạt
 
Mỗi nhân các hữu nhất hỏa lô,
Đại đại, tiểu tiểu kỷ cá oa;
Chử phạn chử trà hựu chử thái,
Thành thiên yên hỏa một thì vô.
 
Sinh hoạt trong tù
 
Hỏa lò ai cũng có riêng rồi,
Nhỏ nhỏ, to to mấy chiếc nồi;
Cơm, nước, rau, canh, đun với nấu,
Suốt ngày khói lửa mãi không thôi.