We have to walk in a way that we only print peace and serenity on the Earth. Walk as if you are kissing the Earth with your feet.

Thich Nhat Hanh

 
 
 
 
Ngục Đinh Thiết Ngã Chi Sĩ-đích - 獄丁竊我之士的
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
獄丁竊我之士的
 
一生正直又堅強
攜手同行幾雪霜
恨彼奸人離我倆
長膠我你各凄涼
 
Ngục đinh thiết ngã chi sĩ-đích
 
Nhất sinh chính trực hựu kiên cương,
Huề thủ đồng hành kỷ tuyết sương;
Hận bỉ gian nhân ly ngã lưỡng,
Trường giao ngã nhĩ các thê lương.
 
Lính ngục đánh cắp mất chiếc gậy của ta
 
Suốt đời ngay thẳng lại kiên cường,
Dìu dắt nhau đi mấy tuyết sương;
Giận kẻ gian kia gây cách biệt,
Hai ta dằng dặc nỗi buồn thương.
 
Sĩ-đích phiên âm từ tiếng Anh stick, có nghĩa là chiếc gậy.