A book that is shut is but a block.

Thomas Fuller

 
 
 
 
Nạn Hữu Xuy Địch - 難友吹笛
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Huệ Chi
Tập thơ Huệ Chi: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
難友吹笛
 
獄中忽聽思鄉曲
聲轉淒涼調轉愁
千里關河無限感
閨人更上一層樓
 
Nạn hữu xuy địch
 
Ngục trung hốt thính tư hương khúc
Thanh chuyển thê lương điệu chuyển sầu
Thiên lý quan hà vô hạn cảm
Khuê nhân cánh thượng nhất tằng lâu.
 
Bạn tù thổi sáo
 
Trong lao vẳng khúc nhạc tình quê,
Âm chuyển sầu, thương, điệu tái tê;
Nghìm dặm quan hà, khôn xiết nỗi,
Lên lầu, xa ngóng, khách phòng khuê.