Medicine for the soul.

Inscription over the door of the Library at Thebes

 
 
 
 
Nạn Hữu Đích Chỉ Bị - 難友的紙被
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Băng Thanh & Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
難友的紙被
 
舊卷新書相補綴
紙氈猶煖過無氈
玉床錦帳人知否
獄裡許多人不眠
 
Nạn hữu đích chỉ bị
 
Cựu quyển tân thư tương bổ xuyết
Chỉ chiên do noãn quá vô chiên
Ngọc sàng cẩm trướng nhân tri phủ
Ngục lý hứa đa nhân bất miên?
 
Chăn giấy của người bạn tù
 
Quyển xưa, sách mới bồi thêm ấm,
Chăn giấy còn hơn chẳng có chăn;
Trướng gấm, giường ngà, ai có biết,
Trong tù bao kẻ ngủ không an?