Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested.

Francis Bacon

 
 
 
 
Mông Thượng Lệnh Chuẩn Xuất Lung Hoạt Động - 蒙上令准出籠活動
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Nam Trân
Tập thơ Nam Trân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
蒙上令准出籠活動
 
久閑兩腳軟如綿
今試行行屢欲顛
片刻已聞班長喊
返來不准再遲延
 
Mông thượng lệnh chuẩn xuất lung hoạt động
 
Cửu nhàn lưỡng cước nhuyễn như miên,
Kim thí hành hành lũ dục điên;
Phiến khắc dĩ văn Ban trưởng hám:
"Phản lai, bất chuẩn tái trì diên".
 
Được lệnh trên cho đi lại ngoài buồng giam
 
Nghỉ lâu, chân tựa bông mềm nhũn,
Đi thử, hôm nay muốn ngã quay;
Chốc lát đã nghe ban trưởng quát:
"Không rềnh ràng nữa, phải vào ngay!"