Love is one long sweet dream, and marriage is the alarm clock.

Unknown

 
 
 
 
Minh Khúc 4
Tập thơ Nguyễn Tất Nhiên: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chút lòng, đáp lễ cho nhau
Vết đau hạnh ngộ kiếp sau bù đền
 
Chút tình, đáp nghĩa nhân duyên
Dấu sinh ly mãi còn riêng vợ chồng
 
Chút son thô, chắc đủ hồng
Cho môi ai dễ thương còn thương thêm
 
Em cười, không sót chút duyên
Cho anh chê xấu mà quên chữ tình
Em tươi, không sót chút hiền
Cho anh chê nết không thèm dây dưa
 
Thôi thì tan hợp nghìn xưa
Thì thôi gió đập đò đưa mặc đò...
 
(Santa Ana, CA, 25.7.89)